Organi

Po statutu društva Študentski klub mladih Šentjur sestavljajo naslednji organi:

ZBOR KLUBA

Zbor kluba ŠKMŠ je najvišji organ kluba in ga sestavljajo vsi člani kluba. Zboru smejo prisostvovati vsi, ki so ali želijo biti neposredno povezani z delovanjem kluba.

ČASTNI ZBOR

Častni zbor sestavljajo vsi častni člani kluba in predsedniki preteklih Upravnih odborov. Častni zbor je pristojen za posredovanje v primerih spora med organi kluba.

UPRAVNI ODBOR

Upravni odbor ŠKMŠ opravlja naloge organizacijske, upravne, finančne, administrativne in strokovno-tehnične narave. UO je izvršilni organ Zbora in izvaja program kluba in opravlja ostale naloge ter smernice. Sestavljajo ga predsednik/-ica in štiri do osem članov/-ic društva.

Upravni odbor v mandatu 2019/20 sestavljajo:

  • Robert Kladnik, predsednik, blagajnik
  • Miha Oman, podpredsednik, tajnik
  • Monika Oset, vodja odnosov z javnostmi
  • ​David Kavka, ​vodja marketinga

NADZORNA KOMISIJA

Nadzorna komisija spremlja delo UO in drugih organov kluba ter opravlja nadzor nad finančno-materialnim poslovanjem kluba in ima pravico odložilnega veta na sklep UO. Nadzorno komisijo sestavljajo trije člani/-ce.

Nadzorno komisijo v mandatu 2019/20 sestavljajo:

  • ​Eva Hercog, predsednica NK
  • Karin Pušnik, članica NK
  • Alja Leskošek, članica NK

DISCIPLINSKA KOMISIJA

Disciplinska komisija vodi v primeru kršitev disciplinski postopek zoper člane kluba in izreka kazni na podlagi Pravilnika Disciplinske komisije ŠKMŠ in jo sestavljajo sestavljajo trije redni člani kluba.

Disciplinsko komisijo v mandatu 2019/20 sestavljajo:

  • Alen Herič, predsednik DK
  • Žiga Herič, član DK
  • Tilen Debeljak, član DK

STROKOVNE SLUŽBE

Strokovne službe sestavljajo zaposleni. Med zaposlene kluba se štejejo zaposleni po delovni pogodbi in zaposleni preko agencije za posredovanje začasnih in občasnih del dijakom ali študentom.

KOLEGIJ

Kolegij je posvetovalni in koordinativni organ kluba, ki ga sestavljajo predsednik kluba, predsednik NK, predstavniki organizacijskih enot in predstavnik strokovnih služb.
 

OSTALI ORGANI IN FUNKCIONARJI

FOTO-VIDEO SEKCIJA

Naloga foto-video sekcije je predvsem foto in video dokumentiranje dogodkov, ki so povezani z delovanjem društva ter urejanje in objava materiala.

Vodja foto-video sekcije v mandatu 2019/20 sta Alen Herič in David Kavka.

PREDSTAVNIK SIMPATIZERJEV

Člani simpatizerji imajo iste pravice in obveznosti kot redni člani, razen tistih, ki zadevajo aktivno in pasivno volilno pravico. Simpatizerji izvolijo predstavnika, ki lahko sodeluje na sejah Upravnega odbora, vendar ima samo posvetovalni glas.

Predstavnik simpatizerjev v mandatu  2019/20 je Jure Bedek.

PREDSTAVNIK DIJAKOV

Člani dijaki imajo enake pravice in obveznosti kot redni člani, razen tistih, ki zadevajo aktivno in pasivno volilno pravico. Člani - dijaki tvorijo ločeno organizacijsko enoto znotraj ŠKMŠ, dijaško sekcijo ŠKMŠ.

Predstavnica dijakov v mandatu  2019/20 je Eva Gradič.
Mentorica dijaške sekcije v mandatu 2019/20 je Ana Evelina Plahuta.


SVETNIK

Svetnik oziroma predstavnik v Svetu študentskih lokalnih skupnosti je predstavnik kluba v organih Študentske organizacije Slovenije, vendar ni vezan na navodila kluba. Svetnik je dolžan redno sodelovati z organi kluba.

Svetnik v Svetu študentskih klubov v mandatu 2019/20 je Miha Oman.

 

UPRAVITELJ PROSTORA P2

V mandatu 2019/20 je upravitelj prostora P2 Žiga Kukovič.