Pravilnik o finančnem in materialnem poslovanju

05.12.2017

V skladu z 32. členom Statuta Študentskega kluba mladih Šentjur,  je Občni zbor Študentskega kluba mladih Šentjur na 31. redni seji dne 24.11.2017, sprejel

 

PRAVILNIK O FINANČNEM IN MATERIALNEM POSLOVANJU

ŠTUDENTSKEGA KLUBA MLADIH ŠENTJUR

 

I.  SPLOŠNE DOLOČBE

 1. člen

Ta pravilnik ureja vodenje finančno materialnega poslovanja Študentskega kluba mladih Šentjur (v nadaljevanju ŠKMŠ).

 2. člen

Finančno in materialno poslovanje društva poteka po določilih Statuta Študentskega kluba mladih Šentjur, tega pravilnika in drugih aktih, ki se nanašajo na finančno in materialno poslovanje.

 

II.  PRISTOJNOSTI

3. člen

 Predsednik društva (v nadaljevanju predsednik) je odgovoren za izvedbo vseh finančnih transakcij in za materialno poslovanje društva.

 4. člen

 Občni zbor društva redno spremlja in nadzira finančno in materialno poslovanje društva. Občni zbor lahko v primeru suma nenamenske porabe finančnih sredstev sproži disciplinski postopek. Predsednik mora na zahtevo predsedstva obveščati predsedstvo na rednih sejah o finančnem poslovanju.

 5. člen

 Blagajnik društva (v nadaljevanju blagajnik) po navodilih predsednika izvaja finančno in materialno poslovanje društva.

 

III.  FINANČNO POSLOVANJE

 6. člen

 Za izvedbo vseh finančnih transakcij je odgovoren predsednik. Za izvedbo finančnih transakcij sta pooblaščena predsednik in blagajnik.

 7. člen

.Društvo ima gotovinsko blagajno. Finančne transakcije se praviloma opravljajo z brezgotovinskim poslovanjem, praviloma preko internetnega vmesnika komercialne banke pri kateri je odprt transakcijski račun. Za uporabo internetnega vmesnika komercialne banke za dostop do transakcijskega računa sta pooblaščena predsednik in blagajnik.

Društvo ima lahko tudi poslovno bančno kartico za brezgotovinsko poslovanje.

 8. člen

 Računovodske storitve za društvo lahko opravlja posameznik ali podjetje, ki je usposobljeno za opravljanje računovodskih storitev v skladu s pravnim redom. Za opravljanje računovodskih storitev se sklene pogodba ali dogovor v pisni obliki.

 

I.              HONORARJI

 9. člen

 Honorar je enkratno plačilo za delo in za storitve izvedene v okviru in za namene Študentskega kluba mladih Šentjur

10. člen

 Honorarji spadajo po določilih Pravilnika o namenski porabi sredstev med pogoje za delovanje in se v ŠKMŠ izplačujejo na tej podlagi.

 11. člen

 Honorar se izplača za vodenje administrativnih poslov v ŠKMŠ, organizacijo in izvajanje večjih ali pomembnejših projektov ŠKMŠ, ostala dela bistvena za normalno delovanje ŠKMŠ ter dela, ki so kako drugače povezana z delovanjem ŠKMŠ in za katera UO soglasno odloči, da se izvajalcu izplača ustrezen honorar.

 12. člen

 O izplačilu honorarjev odloča upravni odbor (v nadaljevanju UO) ŠKMŠ. UO obravnava predložena poročila na redni seji, ki sledi zaključku izvedenega projekta oziroma dela. Poročilo je sprejeto, če zanj glasuje večina prisotnih članov UO, pri čemer mora biti na seji prisotna večina vseh članov UO (sklepčnost mora biti zagotovljena). Upravni odbor pa ima tudi pravico ugovarjati poročilu, v kolikor meni da slednje ni resnično oziroma ne odraža realne porabe časa in lahko zahteva od izvajalca projekta oziroma dela, da poročilo do naslednje redne seje popravi, ko se ponovno odloča o izplačilu honorarja. V kolikor izvajalec projekta oziroma dela v tem času poročila ne popravi, mu honorar ne bo izplačan.

 13. člen

 Enotna urna postavka za delo v okviru ŠKMŠ znaša toliko, kolikor je zakonsko predpisana minimalna urna postavka.

 14. člen

 Do honorarja določenega na podlagi oddanega Obračuna opravljenih delovnih ur so upravičeni upravni odbor, člani odborov in sodelavci.

 15. člen

 Delovne ure za opravljanje del v okviru ŠKMŠ si člani beležijo sami, ter jih objavijo v temu namenjen dokument. Delovne ure mora potrditi predsednik in blagajnik ŠKMŠ.

 

IV.   POTNI STROŠKI

16. člen

 Do povračila potnih stroškov so upravičeni predsednik, upravni odbor, člani odborov in sodelavci Študentskega kluba mladih Šentjur. Povračilo lahko zahtevajo v primeru, ko jih napoti predsednik kluba ali zaradi opravljanja določenih dejavnosti glede delovanja kluba.

 17. člen

 Enotna postavka za povračilo potnih stroškov je 0,37 EUR na prevožen kilometer neto.

 18. člen

Povračilo potnih stroškov za opravljanje del v okviru ŠKMŠ si člani beležijo sami, ter jih objavijo v temu namenjen dokument. Povračilo potnih stroškov mora potrditi predsednik in blagajnik ŠKMŠ.

19. člen

Povračilo potnih stroškov se obračuna na podlagi oddanega Poročila o opravljeni poti in obračuna potnih stroškov.

 

VI. NAGRADE

 20. člen

 Nagrada je dokaz priznanja za pomemben dosežek v okviru delovanja ŠKMŠ.

 21. člen

 Upravičenec do nagrade oziroma nagrajenec je posameznik, ki s svojim delovanjem

izjemno pripomore ali izjemno pozitivno vpliva na delovanje ali prepoznavnost ŠKMŠ.

 22. člen

 O izplačilu nagrade odloča UO na redni seji na predlog člana UO, ki meni, da si kateri

izmed članov UO ali drugega organa ŠKMŠ oziroma drugi sodelavec za svoje delovanje zasluži nagrado.

 O nagradi UO soglasno odloči, če meni, da si jo predlagani resnično zasluži, saj njegovo delovanje pomeni pomemben dosežek v okviru delovanja ŠKMŠ oziroma ima za ŠKMŠ posebno velik pomen

23. člen

 Vrednost nagrade ni vnaprej določena. Za vsak posamezen primer jo določi UO s soglasjem vseh članov.

 Znesek nagrade pa nikoli ne sme presegati 50 €.

 24. člen

 Nagrajencu se za nagrajeno delo poleg nagrade izplača tudi ustrezen honorar po urni postavki, določeni v drugem odstavku sedmega člena tega pravilnika, če so izpolnjeni vsi zahtevani pogoji za izplačilo honorarja, določeni s tem pravilnikom.

 

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 25. člen

 Pravilnik začne veljati z dnem sprejema na Občnem zboru Študentskega kluba mladih Šentjur.

 26. člen

 Spremembe ali dopolnitve pravilnika sprejema predsedstvo društva, potrjuje jih na Občnem zboru Študentskega kluba Študentskega kluba mladih Šentjur.

 

Šentjur, 24.11. 2017

                                                                                                          Predsednica ŠKMŠ

Ana Evelina Plahuta 

 

 

Komentarji