Razpis kandidacijskega postopka za organe društva ŠKMŠ za mandat 2010/11

15.11.2010 Na podlagi 34. člena Statuta Študentskega kluba mladih Šentjur in sklepa Upravnega odbora ter Nadzorne komisije Študentskega kluba mladih Šentjur.

Razpisujemo kandidacijski postopek za mandatno obdobje 2010/11 za mesta:
Študenti:

-predsednik Upravnega odbora ŠKMŠ (1 mesto);
-član Upravnega odbora ŠKMŠ (4 do 8 članov);
-član Nadzorne komisije ŠKMŠ (3 člani in 1 nadomestni član);
-član Disciplinske komisije ŠKMŠ (3 člani in 1 nadomestni član);
- predstavnik ŠKMŠ v Svetu ŠOLS in Zvezi ŠKIS (1 mesto).

Ostali člani oz. simpatizerji:
-predstavnik simpatizerjev ŠKMŠ (1 član).

Dijaki:
- predstavnik dijakov ŠKMŠ (1 član);

Kandidature morajo v skladu s 7. členom Pravilnika o volitvah, imenovanjih in članstvu Študentskega kluba mladih Šentjur vsebovati naslednje podatke o kandidatu: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, elektronski naslov, telefonsko številko, rojstni kraj in datum, potrdilo o statusu študenta za študijsko leto 2009/10, podpis, izjava, da v preteklem letu proti njemu ni bil izrečen disciplinski ukrep. Kandidat naj h kandidaturi priloži še življenjepis in vizijo delovanja za posamezno funkcijo.

Prispele kandidature bo v skladu z 60. členom Statuta Študentskega kluba mladih Šentjur in 8. členom Pravilnika o volitvah, imenovanjih in članstvu Študentskega kluba mladih Šentjur zbirala Volilna komisija Študentskega kluba mladih Šentjur.

Kandidature pošljite na naslov:
Študentski klub mladih Šentjur, Cesta Miloša Zidanška 28, p.p. 75, 3230 Šentjur, s pripisom "KANDIDATURA".

Rok za oddajo kandidatur je do vključno torka, 7. decembra 2010.

Redni volilni občni zbor Študentskega kluba mladih Šentjur bo v petek, 10. decembra 2010, ob 19h v P2 (Cesta Miloša Zidanška 28, Športni park Šentjur).

Volilno pravico imajo študenti s statusom študenta v skladu s Študentsko ustavo. Status je dokazljiv z izvirnimi dokumenti, ki jih izda univerza oz. visokošolski zavod (študentska izkaznica, indeks, potrdilo o vpisu).

Igor Pečenko
Predsednik Nadzorne komisije
Študentskega kluba mladih Šentjur

Aljaž Kolar
Predsednik Upravnega odbora
Študentskega kluba mladih Šentjur

Komentarji