Razpis kandidacijskega postopka za predstavnika ŠKMŠ v Svetu zveze ŠKIS

15.11.2019

Razpis kandidacijskega postopka

za predstavnika Študentskega kluba mladih Šentjur

v Svetu zveze ŠKIS

za mandatno obdobje 2019/20

Na podlagi 24. člena študentske ustave in na podlagi Temeljnega akta Zveze študentskih klubov Slovenije (Ur. l. RS, št. 105/02) ter v skladu z Volilnim pravilnikom za volitve svetnikov Sveta zveze ŠKIS (sprejet na seji Sveta Zveze študentskih klubov Slovenije dne 9. 10. 2016) razpisujemo kandidacijski postopek za mesto:

 - Svetnika Študentskega kluba mladih Šentjur v Svetu zveze ŠKIS

 Kandidature morajo vsebovati:  ime in priimek kandidata, rojstni datum in kraj kandidata, naslov stalnega bivališča, telefonsko številko, elektronski naslov, podatke o smeri študija in letniku, potrdilo o statusu študenta za študijsko leto 2019/2020, podpis kandidata. Kandidat naj priloži življenjepis in vizijo zastopanja interesov študentov na nacionalni ravni ter podpisano izjavo, da ni član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka.

 Pogoji za prijavo na kandidacijski postopek:

- Pravico voliti in biti voljen za svetnika Sveta zveze ŠKIS ima vsak študent s slovenskim državljanstvom, ki na dan glasovanja izkazuje status študenta za tekoče leto in je hkrati član študentskega kluba, ki ima status Zveze študentskega kluba Slovenije (ŠKIS);

 - Svetnik Sveta zveze ŠKIS ne sme biti član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka;

- Volivec svojo volilno pravico uresničuje v tistem ŠKIS (študentskem klubu), ki deluje v upravni enoti, na področju katere ima študent stalno prebivališče ter katerega član je.

Prispele kandidature bo v skladu s Statutom ŠKMŠ , Temeljnim aktom Zveze ŠKMŠ in Volilnim pravilnikom za volitve svetnikov Sveta zveze ŠKIS zbrala Volilna komisija Študentskega kluba mladih Šentjur.

Kandidature pošljite priporočeno na naslov: Študentski klub mladih Šentjur, Cesta Miloša Zidanška 28, 3230 Šentjur, s pripisom »za Volilno komisijo«.

Rok za oddajo kandidatur je do vključno petka, 22. novembra 2019.

Volitve za Svetnika ŠKMŠ v Svetu zveze ŠKIS bodo v petek, 6. decvembra 2019, ob 19. uri v P2 (Cesta Miloša Zidanška 28, Športni park Šentjur). 

 

 

Robert Kladnik l. r.

predsednik Upravnega odbora

Študentskega kluba mladih Šentjur

 

 

Komentarji