Razpis kandidacijskega postopka za predstavnika Študentskega kluba mladih Šentjur v Svetu ŠOLS za mandatno obdobje 2016/17

14.10.2016

Razpis kandidacijskega postopka
za predstavnika Študentskega kluba mladih Šentjur
v Svetu ŠOLS
za mandatno obdobje 2016/17


Na podlagi 24. člena Študentske ustave in na podlagi Temeljnega akta Zveze študentskih klubov Slovenije (Ur. l. RS, št. 105/02) ter v skladu z Volilnim pravilnikom za volitve svetnikov Sveta ŠOLS (sprejet na seji Sveta Zveze študentskih klubov Slovenije dne 9. 10. 2016) razpisujemo kandidacijski postopek za mesto:
•    Predstavnika Študentskega kluba mladih Šentjur v Svetu ŠOLS
Kandidature morajo vsebovati: ime in priimek kandidata, rojstni datum in kraj kandidata, naslov stalnega bivališča, telefonsko številko, elektronski naslov, podatke o smeri študija in letniku, potrdilo o statusu študenta za študijsko leto 2016/2017, podpis kandidata. Kandidat naj priloži življenjepis in vizijo zastopanja interesov študentov na nacionalni ravni ter podpisano izjavo, da ni član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka.

Pogoji za prijavo na kandidacijski postopek:
•    Pravico voliti in biti voljen za svetnika Sveta ŠOLS ima vsak študent s slovenskim državljanstvom, ki na dan glasovanja izkazuje status študenta za tekoče leto in je hkrati član študentskega kluba, ki ima status Študentske organizacije lokalne skupnosti (ŠOLS);
•    Svetnik Sveta ŠOLS ne sme biti član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka;
•    Volivec svojo volilno pravico uresničuje v tistem ŠOLS (študentskem klubu), ki deluje v upravni enoti, na področju katere ima študent stalno prebivališče ter katerega član je.

Prispele kandidature bo v skladu s Statutom ŠKMŠ, Temeljnim aktom Zveze ŠKIS in Volilnim pravilnikom za volitve svetnikov Sveta ŠOLS zbrala Volilna komisija Študentskega kluba mladih Šentjur.

Kandidature pošljite priporočeno na naslov: Študentski klub mladih Šentjur, Cesta Miloša Zidanška 28, 3230 Šentjur, s pripisom »za Volilno komisijo«.

Rok za oddajo kandidatur je do vključno srede, 2. novembra 2016.
Volitve predstavnika ŠKMŠ v Svetu študentskih klubov bodo v soboto, 5. novembra 2016, ob 18.30 uri v P2 (Cesta Miloša Zidanška 28, Športni park Šentjur).

Lucija Gajšek
Predsednica Nadzorne komisijeŠtudentskega kluba mladih Šentjur

 

Andraž Bebar
predsednik Upravnega odbora
Študentskega kluba mladih Šentjur

Komentarji