Razpis kandidacijskega postopka za predstavnika Študentskega kluba mladih Šentjur v Svetu ŠOLS za mandatno obdobje 2020/21

24.10.2020

Razpis kandidacijskega postopka

za predstavnika Študentskega kluba mladih Šentjur

v Svetu ŠOLS

za mandatno obdobje 2020/21

 Na podlagi 24. člena študentske ustave in na podlagi Temeljnega akta Zveze študentskih klubov Slovenije (Ur. l. RS, št. 105/02) ter v skladu z Volilnim pravilnikom za volitve svetnikov Sveta ŠOLS (sprejet na seji Sveta Zveze študentskih klubov Slovenije dne 9. 10. 2016) razpisujemo kandidacijski postopek za mesto:

 - Predstavnika Študentskega kluba mladih Šentjur v Svetu ŠOLS

 Kandidature morajo vsebovati: Ime in priimek kandidata, rojstni datum in kraj kandidata, naslov stalnega bivališča, telefonsko številko, elektronski naslov, podatke o smeri študija in letniku, potrdilo o statusu študenta za študijsko leto 2020/2021, podpis kandidata. Kandidat naj priloži življenjepis in vizijo zastopanja interesov študentov na nacionalni ravni ter podpisano izjavo, da ni član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka.

Pogoji za prijavo na kandidacijski postopek:

- Pravico voliti in biti voljen za svetnika Sveta ŠOLS ima vsak študent s slovenskim državljanstvom, ki na dan glasovanja izkazuje status študenta za tekoče leto in je hkrati član študentskega kluba, ki ima status študentske organizacije lokalne skupnosti (ŠOLS);

- Svetnik Sveta ŠOLS ne sme biti član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka;

 - Volivec svojo volilno pravico uresničuje v tistem ŠOLS (študentskem klubu), ki deluje v upravni enoti, na področju katere ima študent stalno prebivališče ter katerega član je.

Prispele kandidature bo v skladu s Statutom ŠKMŠ , Temeljnim aktom Zveze ŠKIS in Volilnim pravilnikom za volitve svetnikov Sveta ŠOLS zbrala Volilna komisija Študentskega kluba mladih Šentjur.

Kandidature pošljite priporočeno na naslov: Študentski klub mladih Šentjur, Cesta Miloša Zidanška 28, 3230 Šentjur, s pripisom »za Volilno komisijo« ali na info@skms.net

Rok za oddajo kandidatur je do vključno sobote, 7. novembra 2020.

Volitve predstavnika ŠKMŠ v Svetu študentskih klubov bodo v soboto, 14. novembra 2020, ob 18.30 uri potekale virtualno po predhodnih navodilih UO.

Robert Kladnik l. r.

predsednik Upravnega odbora

Študentskega kluba mladih Šentjur

 

Komentarji